1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky maliarstvolacny.sk platia pre nákup v internetovom obchode www. maliarstvolacny.sk Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy zákonom č.40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, radia sa právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

2. Pojmy

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

3. Odstúpenie od zmluvy - storno

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ v zmysle § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Pri objednávkach, ktoré boli stornované až po ich zaslaní, je spotrebiteľ povinný uhradiť pri ďalšej objednávke náklady za dopravu v plnej sume. Spotrebiteľom sa zasiela balík až po zaplatení za balík vopred (prevodom peňazí na bankový účet dodávateľa).

Spotrebiteľ je povinný v uvedenej lehote osobne doručiť oznámenie o odstúpení od zmluvy na adresu predávajúceho uvedeného v kontaktoch, alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty podať toto oznámenie na poštovú prepravu.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru najneskôr však do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

4. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

Záručná doba na dodávaný tovar je v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie tovaru v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Reklamácie uplatňujte na adrese: Ladislav Lačný – MALIARSTVO Lačný, Gúgska 49, 940 01 Nové Zámky a e-mail: obchod@maliarstvolacny.sk

Po uplatnení reklamácie bude reklamácia kupujúceho vybavená v čo najkratšom možnom čase, bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov a zdržaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Pri uplatňovaní reklamácie má kupujúci práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Predávajúci sa riadi pri vybavovaní reklamácií ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Občianskeho zákonníka v platnom znení. V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese alebo telefonicky.

 

5. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.maliarstvolacny.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu za objednávku nasledovnými spôsobmi:

- na dobierku - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi. Dobierka je v cene …... €.

Koľko stojí Balík

Balík na adresu cez GEIS + dobierka na účet do 5kg 5,00EUR
Balík na adresu cez GEIS + dobierka na účet do 10kg 6,00 EUR
 

 hotovosťou - táto platba sa môže použiť pri odbere objednávky priamo v našej predajni, ale aj pri odvoze tovaru našimi pracovníkmi.

- bankovým prevodom - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v SLSP. Prevod peňazí zvykne trvať medzi rôznymi bankami približne 2 dni. Po prijatí platby na náš bankový účet Vám odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. Balík sa expeduje až po obdržaní platby na účet predajcu. Ak na našom účte nebude platba prijatá do 2 týždňov, objednávka bude stornovaná. 

 

6. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade ak tovar nevieme dodať kompletne podľa objednávky (nie je skladom niektorý tovar v objednanom počte) informujeme o tom zákazníka telefonicky/e-mailom. V takomto prípade Vám bude objednávka vyexpedovaná až po odsúhlasení o zmene stavu objednávky u zákazníka. Faktúra za objednávku je zasielaná spolu s tovarom.  Cena dopravy závisí od výšky objednávky. Internetový obchod www.maliarstvolacny.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

- kuriér - doručenie zásielky do 24 hodín počas pracovných dní, pri objednávkach uskutočnených do 12.00 hod. (objednávky prijaté po 12.00 hod. sú expedované nasledujúci pracovný deň). Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér spoločnosti na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Kuriérskou spoločnosťou sú zasielané balíky do 40kg. Pri objednávkach s prevýšujúcou hmotnosťou balíka si predajca vyhradzuje právo zmeny cien za dopravu podľa cenníka kuriérskej spoločnosti a vzniknutých nákladov. Výška poštovného je stanovená vrátane dobierky.

- osobný odber - objednaný tovar si môžete vyzdvihnúť osobne v predajni Farby Laky Drgéria zadarmo (Na adrese: Gúgska 49, 940 01 Nové Zámky).

Balíky do Českej Republiky sú zasielané prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Balík Vám bude doručený do 48h, pri objednávkach uskutočnených do 12.00h počas pracovných dní (ostatné objednávky prijaté po 12.00h, budú odoslané nasledujúci pracovný deň). Pri platbe prevodom  a paypalom je balík expedovaný z bugy skladu až po prijatí platby za objednávku na účet. O zaslaní aj doručení Vás budeme priebežne informovať.

Balíky do zahraničia sú zasielané Slovenskou poštou. Výška poštovného je stanovená individuálnou sadzbou, o ktorej Vás budeme informovať po obdržaní objednávky.

Spolu s tovarom zasielame vždy daňový doklad.

 

7. Ceny

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane 20% DPH a bez ďalšieho navýšenia.

 

8. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo a e-mailová adresa. Vami poskytnuté údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope s registráciou vo vernostnom programe, súhlasil so zhromaždením získaných osobných údajov  vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytnutia zliav. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

9.  Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Zákazník môže stornovať svoju objednávku do 12:00h (dopoludnia) nasledujúceho pracovného dňa. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

 

Obchodné podmienky platia od 01.01.2014