Ariel 3v1 capsule na pranie + aviváž 30ks na farebné prádlo

Gélové kapsule na pranie bielizne. Nebezpečenstvo: Spôsobuje vážne poškodenie očí. Dráždi kožu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Po zasiahnutí očí: niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstáňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Po použití: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Pri kontakte s pokožkou: Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Umyte veľkým množstvom vody. Okamžite volajte toxikologické informačné centrum alebo lekára. Zneškodnite obsah / nádobu v príslušnom miestnom systéme nakladania s odpadmi. Uchovajte mimo dosahu detí.

€ 8.26