Laguna tablety 6v1 multifunkčné 1,6kg

Laguna 6v1 tablety je moderný viacúčelový prípravok pre celosezónnu priebežnú údržbu vody vo všetkých typoch bazénov. Slúži ako dezinfekčný prípravok, súčasne umožňuje vyvločkovanie nečistôt, likviduje riasy a zabraňuje ich rastu, stabilizuje chlór vo vode, prejasňuje-zlepšuje zachytenie nečistôt vo filtráciu a stabilizuje tvrdosť vody. Dávkovanie: Po napustení vody najprv upravte hodnotu pH vody na 6,8 - 7,6 a vykonajte počiatočné šokovú dezinfekciu vody. Tablety sa pridávajú skimmerom, poloautomatickým dávkovačom vstavaným do cirkulačného potrubia alebo plavákom pri zapnutom filtračnom zariadení. POZOR - nikdy nehádžte tablety priamo do bazéna! Je nutné udržiavať obsah aktívneho chlóru v rozmedzí 0,3 - 0,8 mg / l Podľa teploty vody pridávajte každých 6 - 8 dní 1 - 2 tablety (200 - 400g) na 30m3 (30000l) vody, 1 tabletu pri teplote do 25 ° C, 2 tablety nad 25 ° C. Hodnotu pH a obsah chlóru kontrolujte cca 1 - 2 x týždenne a zistené odchýlky od ideálnej hodnoty regulujte pridaním zodpovedajúceho prípravku. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku! Nebezpečenstvo: Môže prispieť k rozvoju požiaru: oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami. Bezpečnostné upozornenia: prvá pomoc: Ak je potrebná lekárska pomoc majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte skladujte mimo odevov horľavých materiálov. Zabráňte vdychovaniu prachu, dymu, plynu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obal ako nebezpečný odpad. Zákaz opakovaného používania obalu. Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. ak podráždenie očí pretrváva vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou umyte veľkým množstvo vody. Po vdýchnutí: presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlné dýchanie. Po požití vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Pri zdravotných problémoch volajte lekára. Obsahuje: 940 g/kg symklozén 30g/kg síran meďnatý. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje plyn.

€ 21.93